Regulamin sklepu internetowego

www.manufakturatempeh.com

§ 1

Definicje

 • Administrator Danych Osobowych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Adres pocztowy – imię i nazwisko Konsumenta lub firma Przedsiębiorcy, miejscowość, kod pocztowy miejscowości, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu.
 • Cennik dostaw – cennik dostępny na stronie www.manufakturatempeh.com
 • Dane kontaktowe:

UV Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Łąkowa 11,

62-023 Borówiec

e-mail: [email protected]

 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http:// www.manufakturatempeh.com.
 • Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami.
 • Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Kupującego zamówień.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Koszyk – lista produktów składająca się z oferowanych w Sklepie produktów wybranych przez Kupującego.
 • Kupujący – Konsument i  Przedsiębiorca.
 • Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • Platforma internetowa ODR – europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR) działająca na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępna pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
 • Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika.
 • Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona na stronie http:// www.manufakturatempeh.com
 • Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U. 2016 poz. 1823 z późniejszymi zmianami.
 • Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, a także prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych Osobowych, w szczególności zawarte w § 9 Regulaminu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Dz.U. 2020, poz. 287 z późniejszymi zmianami.
 • Produkt – rzecz oferowana w Sklepie przez Sprzedającego i nabywana przez Kupującego.
 • Przedmiot umowy – produkty oferowane przez Sprzedającego w Sklepie.
 • Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim Produktów.
 • Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz.U. 2016 poz. 1823 z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 • RODO – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2019, poz. 1781 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http:// www.manufakturatempeh.com. 
 • Sprzedający:

UV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Łąkowa 11, 62-023 Borówiec

NIP: 7773360336

REGON: 385936453

KRS: 0000838391

Rachunek bakowy: 48 1090 1476 0000 0001 4477 2510

 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późniejszymi zmianami.
 • Umowa – umowa zawierana na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2020, poz. 287 z późniejszymi zmianami) w przypadku Konsumentów oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Przedsiębiorców.
 • Wada – wada fizyczna i wada prawna zdefiniowana w art.5561 i 5563  Kodeksu cywilnego.
 • Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i liczbę produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy między Kupującym a Sprzedającym.

§2

Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy manufakturatempeh dostępny pod adresem internetowym www.manufakturatempeh.com jest prowadzony przez UV spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Borówcu przy ul. Łąkowej 11,  62-023 Borówiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000838391, NIP: 7773360336,  REGON: 385936453.
 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • Sprzedający świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i jest zobowiązany do dostarczania Produktów wolnych od wad. 
 • Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.
 • Miejsce wydania Produktu znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego są wyrażone w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek od towarów i usług VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 • Sprzedający poinformuje Kupującego o wszelkich znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w Sklepie.
 • Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie koszty takiej komunikacji w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 • Promocja „3+1” obowiązuje tylko i wyłącznie dla klientów indywidualnych. Cena dla klienta biznesowego jest ustalana indywidualnie.

§ 3

Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 • W celu korzystania ze Sklepu Kupujący powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty e-mail.
 • Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Kupującym, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Kupujący decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na  urządzeniu końcowym Kupującego, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 • Wyłączenie przez Kupującego możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 • Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającego z Systemu teleinformatycznego poprawność́ działania Sklepu w następujących przeglądarkach: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Wykorzystywanie  oprogramowania dostarczanego przez podmioty trzecie i mającego wpływ na funkcjonowanie przeglądarek Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może również mieć wpływ na poprawne wyświetlanie się strony internetowej  Sklepu.
 • Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia swojego  konta w Sklepie.

§4

Obowiązki Kupującego

 • Kupujący jest zobowiązany do:
 • korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa polskiego i postanowieniami Regulaminu;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa polskiego, w tym  treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności przez użycie stosownego oprogramowania lub urządzeń;
 • niepodejmowania działań polegających między innymi na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla Sprzedającego i innych Kupujących;
 • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

§5

Rejestracja i Logowanie

 • W celu założenia Konta Klienta Kupujący dokonuje rejestracji, podając w formularzu swój adres e-mail oraz hasło.
 • Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr i/lub znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Kupującego. Kupujący może zmienić hasło na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne.
 • Założenie Konta Klienta przez Kupującego nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
 • Kupujący jest zobowiązany podać prawdziwe dane.
 • Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że przystąpił dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu, a dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 • Kupujący nie może udostępniać hasła dostępu do Konta Klienta w Sklepie osobom trzecim.
 • Zarejestrowany Klient ma możliwość:
 • dostępu do statusu oraz historii zamówień;
 • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
 • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
 • zamówienia Produktu;
 • zmiany swoich danych;
 • zmiany swojego hasła;
 • sprawdzenia swojego zamówienia;
 • usunięcia swojego konta.
 • Po dokonaniu rejestracji Kupujący otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji.
 • Kupujący nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

§6

Zawarcie i wykonanie umowy

 • Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Kupującemu złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 • Składając zamówienie Kupujący powinien podać:
  a) nazwę i liczbę produktów;
  b) imię i nazwisko odbiorcy;
  c) dokładny adres dostawy;
  d) numer telefonu kontaktowego;
  e) adres e-mail Kupującego.
 • W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien:
 • dodać produkt do koszyka;
 • wybrać rodzaj dostawy;
 • wybrać rodzaj płatności;
 • wybrać miejsce wydania produktu;
 • złożyć w Sklepie zamówienie, używając przycisk „Kupuję i płacę”.
 • Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość przesłana Kupującemu zawiera:
 • dane Sklepu, w tym adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu;
 • dane Kupującego;
 • numer i datę zamówienia;
 • opis produktu;
 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
 • cenę zamówienia, tj.  cenę łączną produktów oraz koszty wykonania umowy
  (m.in. płatności i dostawy);
 • miejsce i sposób dostawy;
 • sposób płatności;
 • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni w przypadku Konsumentów;
 • informację o prawie do rękojmi w przypadku Konsumentów;
 • wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni znajdujący zastosowanie do Konsumentów (w formie załącznika).
 • Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.
 • Paragon albo faktura wysyłane są razem z przesyłką, chyba że Kupujący wskaże inny sposób (np. faktura na maila).
 •  Sklep oferuje możliwości odbioru osobistego w siedzibie Sklepu, jednak tylko po telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu.

§7

Odstąpienie od umowy

Niniejszy paragraf dotyczy Kupujących będących Konsumentami.

 • Konsument, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta. 
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłane przed upływem terminu na jego złożenie na adres: UV sp. z o.o. sp.k. ul. Łąkowa 11, 62-023 Borówiec lub adres [email protected]. Oświadczenie może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, co nie jest jednak obowiązkowe. Konsument może również skorzystać z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 • Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 • Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy będącej przedmiotem umowy, od której Konsument odstąpił.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§8

Reklamacja i rękojmia

 • Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi rzeczy wolnej od wad oraz odpowiada za ich wady fizyczne i prawne na zasadach uregulowanych  w art. 556 i następnych  Kodeksu cywilnego.
 • Wszelkie reklamacje można przesyłać na adres UV sp. z o.o. sp.k. ul. Łąkowa 11, 62-023 Borówiec.
 • Zgłaszając reklamację Konsument powinien podać dokładny opis rodzaju niezgodności, datę jej wystąpienia, numer zamówienia, dane kontaktowe, a także powinien złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 • Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania ich przez Sprzedającego.
 • Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji.
 • Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 • Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Kupujących dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

§9

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 • Administratorem Danych Osobowych jest UV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Łąkowa 11, 62-023 Borówiec, KRS: 0000838391, NIP: 7773360336, REGON: 385936453, która prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem: http:// www.manufakturatempeh.com. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Kupującemu dokonania zakupów w Sklepie.
 • Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem. Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
 • Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Sklepu jest możliwy po uzyskaniu zgody Kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 • Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 • Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w e-mailu wykorzystywane będą przez Administratora Danych Osobowych do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Kupującym oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane: imię i nazwisko Konsumenta, dane Przedsiębiorcy, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu.
 •  Kupujący ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi Danych Osobowych, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
 • Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, gdyż dostęp do danych osobowych mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa, a nadto Administrator Danych Osobowych korzystana z certyfikatu SSL.
 • Powierzone dane są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 • Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych Kupujący ma prawo do:
 • odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

a prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane.

§10

Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Wszelkie spory między Sprzedającym a Kupującym będącym Przedsiębiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 • Jeżeli Konsument wyrazi taką wolę wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej. Sprzedający wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu z Konsumentem.
 • Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadamiani drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 • Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem http://www.manufakturatempeh.com 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego www.manufakturatempeh.com

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Imię i nazwisko Konsumenta: ………………………………………………………………………………………

Adres Konsumenta: ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym odstępuję od umowy (numer zamówienia) ……………………………………………………….

– sprzedaży następujących Produktów

L.p.

Nazwa Produktu

Numer Produktu

Ilość

Cena

         
         

Data dostawy/odbioru Produktów …………………………………………………..

Zwrotu Produktów dokonam poprzez odesłanie na adres Sprzedającego.

Podpis: (jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej)

………………………….. ……………………………………………

Data:………………………………….

Manufaktura Tempeh

BORÓWIEC
Ul.Łąkowa 11
62-023
+48 609229007
[email protected]